konstblocket.se

Information om behandling av personuppgifter på konstblocket.se

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018.
Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas.
Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person.

Den här informationen syftar till att förklara hur konstblocket.se hanterar medlemmars personuppgifter. Om du har några frågor kring konstblocket.se personuppgiftsbehandling kan du vända dig till konstblocket.se för mer information genom att använda kontaktformuläret: Kontaktformulär.

Konstblocket använder även cookies som kontrollerar om varje besökare har godkänt konstblockets behandling av cookies. På alla besökares dator, som besöker konstblocket.se sparas en sådan cookie då detta godkänts. Denna cookie tas bort automatiskt efter 20 dagar eller då besökaren själv valt att rensa sina cookies.
Personuppgiftsansvarig
Konstblocket är ansvarig för de personuppgifter som behandlas mellan dig och konstblocket.se. För kontakt med konstblocket.se, använd kontaktformuläret: Kontaktformulär
Ändamål med dina personuppgifter
Konstblocket använder de uppgifter du lämnar för att behandla inloggning samt för att koppla konstverk till medlem.
Vissa uppgifter används även vid kontakt mellan konstblocket och medlem samt mellan eventuell köpare och medlem.
Lagringstid
De uppgifter som Konstblocket har lagrat i sin databas om varje medlem, kommer att finnas i konstblockets databas tills den tidpunkt då medlem väljer att avsluta sitt medlemskap hos konstblocket.se.
Konstblocket kan även välja att avsluta en medlems medlemskap utan förvarning och utan ekonomiskt eller annan ersättning. Konstblocket har även rätten att avsluta medlemskap om det visar sig att medlem inte följer de regler och villkor som konstblocket har eller om medlem ej följer svensk lag (avslut sker även då utan ekonomiskt eller annan ersättning).
Då medlemskap avslutas, kommer all information om medlem tas bort ur databasen.
Dina rättigheter
Du som medlem kan när som helst begära information om vad som sparas om dig i Konstblockets databas.
Mottagare av uppgifter
Uppgifter lämnas till utomstående endast om du i enskilda fall samtycker till det. I särskilda fall kan Konstblocket dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis när något bryter mot svensk lag.
Rätten att lämna klagomål
Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten rörande Konstblockets behandling av dina personuppgifter.